CSOK-ról részletesebben

2016. február 11. napjától igényelhető a Családi Otthonteremtési Kedvezmény* (a továbbiakban: CSOK), amely olyan vissza nem térítendő állami támogatás, ami számos lehetőséget és kedvezményt biztosít a családok számára. Igényelhető a „10+10 CSOK” is, amely a legalább 3 gyermekes, új lakáscélt megvalósító családoknak ad lehetőséget a 10 millió Ft összegű CSOK igénylésére, és mellé legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású kamattámogatott hitel igénybevételére.

1. Milyen célokra igényelhető a CSOK?

 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez,
 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új,  lakás vásárlásához.

2. Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző

 • vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után, vagy
 •  továbbá fiatal házaspár – meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb 2 („10+10 CSOK” esetén – meglévő gyermekei számától függően – legfeljebb 3) születendő gyermek vállalása esetén is.

A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

 • a magzat, a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint
 • aki az igénylő eltartottja és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe (kivéve a jelen tájékoztató 7. pontjában taglalt esetet), ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is, vagy ezt megelőlegező kölcsönt is.

3. Támogatási összegek és azok meghatározásának módja

Az igénybe vehető CSOK összegének meghatározásakor figyelembe kell venni az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeke(ke)t, házastársak/élettársakesetén a közös és a nem közös gyermeke(i)t együttesen, valamint fiatal házaspár esetén a közösen vállalt gyermek(ek)et is.

Új lakás vásárlás, és építés esetén a támogatási alapösszegek:

 •  egy gyermek esetén 600.000 Ft,
 •  két gyermek esetén 2.600.000 Ft,
 •  három vagy több gyermek esetén 10.000.000 Ft.

Amennyiben az élettársak

 • csak az egyik fél gyermeke után vagy közös gyermekük után; vagy közös gyermekük és az egyik fél gyermeke után igénylik a támogatást, a támogatási összeg számítása az általános szabályok szerint történik.
 • a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik a támogatást, akkor mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy mekkora összegű támogatásra lenne jogosult a saját gyermeke után, és a kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe. Amennyiben az igénylőknek közös gyermeke(ik) van(nak), ő(ke)t csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni, és az így kiszámított, a számukra kedvezőbb összegű támogatást vehetik igénybe. Ha az igénylő a CSOK iránti kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt  gyermekére tekintettel korábban vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

4. Hasznos alapterület

A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületét minden esetben az összes eltartott és vállalt gyermek száma alapján kell meghatározni (ideértve azokat is, akik után korábban már vissza nem térítendő lakáscélú támogatást igénybe vettek). Lakás minimális hasznos alapterülete: – egy gyermek esetén legalább 40 m2, – két gyermek esetén legalább 50 m2, – három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2.

Egylakásos lakóépület minimális hasznos alapterülete: – egy gyermek esetén legalább 70 m2, – két gyermek esetén legalább 80 m2, – három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2.

5. Személyi feltételek – általános rendelkezések

A támogatás igénylésekor a Rendelet szerinti személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

• OEP igazolás**:

A kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a társadalombiztosítási rendszerben biztosított*** kell, hogy legyen – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat kell, hogy folytasson.

A biztosítotti jogviszonynak legalább 180 napja folyamatosnak kell lenni – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:

 • TB jogviszonnyal (ide nem értve a közfoglalkoztatotti jogviszonyt), vagy
 • középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokról szóló iskolalátogatási bizonyítvánnyal, vagy
 • valamely másik Európai Gazdasági Térség tagállamának társadalombiztosítási

rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással. Az igazolást a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szervei állítják ki, a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani. A kérelmi nyomtatvány, illetve a szükséges információk itt érhetők el:

Hatósági bizonyítvány fennálló biztosításról lakáscélú támogatások igényléséhez

Az OEP jelenlegi gyakorlata szerint nem állítanak ki igazolást:

 • nappali vagy levelező tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkező,
 • nyugdíjas,
 • közmunkát ellátó,
 • szociális segélyen élő,
 • GYES/GYED-en lévő személy részére.

A középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán való tanulást a középfokú intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, kell igazolni. Az igazolás a kérelem befogadásakor nem lehet 30 napnál régebbi. A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással kell igazolni.

• NAV igazolás****

A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása. A köztartozás-mentességről szóló nemleges együttes adóigazolást a NAV állítja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelem (IGAZOL elnevezésű összesített nyomtatvány) bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán benyújtható személyesen, elküldhető postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Az igazolás kiadásának határideje 6 nap. Az elkészült igazolást elektronikus úton vagy postán kérhetik az adózók, illetőleg az adóhatóságtól kapott értesítést követően az személyesen is átvehető az adózó által megjelölt ügyfélszolgálati helyen. Az elektronikus NAV jövedelem igazolás abban az esetben fogadható el, ha az ügyfél a NAV-tól kapott e-mailt (amely az igazolást tartalmazza) továbbítja a banki ügyintéző részére.

Fontos! Az elektronikus úton kiadott adóhatósági igazolás kizárólag elektronikus formában hiteles, kinyomtatva nem érvényes!

• Megelőlegezett CSOK

Igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalásával csak olyan házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét, azzal, hogy ha korábban gyermekvállalásra tekintettel szerződéssel rendelkeztek, az e Rendelet szerinti megelőlegezésre csak akkor jogosultak, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült. A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függően – 4/8 év.

• Erkölcsi bizonyítvány:

az igénylőnek és házastársának erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság a bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

6.Tárgyi feltételek

a) Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie a támogatással érintett ingatlanban. (A lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.)

b) Számlabenyújtási kötelezettség:

Építés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról számlát kell bemutatni. Félkész lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni. Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható csak el.

7. „10+10 CSOK” – három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy

vásárlókra vonatkozó különös szabályok A három vagy több gyermeket nevelő (vagy vállaló fiatal) házaspár új  lakás építés vagy új lakás vásárlás esetén 10 millió Ft támogatást igényelhet. A 10.000.000 Ft-os támogatási összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

Amennyiben az igénylő 2016. január 1-jét megelőzően a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, és a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább három gyermeket nevel vagy – gyermektelen fiatal házaspár három gyermek születését vállalja, – egy meglévő gyermeket nevelő fiatal házaspár további legalább két gyermek születését vállalja, vagy – két meglévő gyermeket nevelő fiatal házaspár további legalább egy gyermek születését vállalja és új lakást épít vagy új lakást vásárol, akkor a már igénybe vett és a Rendelet által biztosított, maximális 10 MFt támogatási összeg különbözetét igényelheti. A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

A jogszabály által nevesített eseteket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

meglévő gyerekek száma vállalt gyerekek száma 2016.01.01-t megelőzően márigénybe vett támogatás CSOK összege
0 legfeljebb 3 nincs 10.000.000 Ft
1 legfeljebb 2
2 legfeljebb 1
3 0
1 legalább 2 LÉK, LÉT vagy CSOKvagy ezek megelőlegezési formái 10.000.000 Ft mínusza korábbi támogatás összege
2 legalább 1
3 0

 

A támogatási összeg – az általános feltételek teljesítésén túl – akkor igényelhető, ha

– 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 2 éve folyamatos biztosításban van  (a közfoglalkoztatási szakképző iskola tanulmányi, álláskereső támogatási jogviszonyban töltött idő kivételével), melyben legfeljebb 30 nap megszakítás van

· A 2 éves TB jogviszonyban az igénylést megelőzően 180 napnak magyar TB jogviszonyban kell lennie, a maradék időszak lehet:

o valamely más EGT tagállam TB rendszerének hatálya alá tartozó időszak, vagy
o középfokú nevelési oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozatos tanulói jogviszony.

A középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán való tanulást a középfokú intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával, a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, kell igazolni. Az igazolás a kérelem befogadásakor nem lehet 30 napnál régebbi. A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással kell igazolni. A „10+10 CSOK” mellé kedvezményes kamatozású*6, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitel igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.

8. Induló költségek

A támogatás igénylésekor felmerülő banki induló költségek a kérelem benyújtásakor esedékesek, a kérelemhez csatolandó egyes igazolások díja az azt kiállító hatóságnak/szervezetnek fizetendő.

a) Minden lakáscél esetén fizetendő:

• Támogatás bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft*7

• Értékbecslési díj: 31.700 Ft*8

• 1 db hiteles tulajdoni lap lekérésének díja: 3.600 Ft

b) Egyéb, nem a Bank részére fizetendő költségek*9:
• 30 napnál nem régebbi OEP igazolás: 3.000 Ft
• 30 napnál nem régebbi NAV igazolás: 2.000 Ft

c) Csak új lakás vásárlása esetén:
• Adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi költsége: vételár kb. 0,5-1%-a10

d) Csak építés esetén:
• Helyszíni szemle díja: 18.750 Ft/részfolyósítás

A felsoroltak alapján az induló költségek pl. egy 10 millió forintos új lakásvásárlás esetén
140.000 Ft körül alakulhatnak.

9. Kiegészítő információk

a) Értékbecslés
CSOK igénylése esetén kizárólag a bankfiókban leadott előértékbecslés megrendelése fogadható el!
Mivel az ingatlan hasznos alapterületét sem az önálló-, sem az online értékbecslés nem tartalmazza, így azok indítása nem fogadható el ennél a támogatási formánál.

b) Kormányhivatalok
A támogatások igénybevételének jogszerűségét a kormányhivatalok ellenőrzik. Kormányhivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalt tekintjük, vagyis Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén ez Budapest Főváros Kormányhivatala. Ennek értelmében, azokban az esetekben, amikor a CSOK tárgya Pest megyében található ingatlan, az Ügyfeleknek Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának Lakástámogatási Osztályával kell felvenniük a kapcsolatot (tehát nem a Pest Megyei Kormányhivatallal).

Az Ügyfeleknek az alábbi esetekben lehet segítségére nevezett hatóság:

 • igazolás kiadása arról, hogy korábban nem vett igénybe megelőlegező kölcsönt,
 • korábbi támogatás esetén igazolás kiadása arról, hogy az állam részére bejegyzett jelzálogjog (és a hozzá kapcsolódó tilalom) törölhető,
 • Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatás,
 • elutasított kérelmek esetén fellebbezés.

c) egyéb támogatások – adó-visszatérítési támogatás – akadálymentesítési támogatás – otthonteremtő kamattámogatott hitel

A családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon az bankjánál.

* Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján.

** Az igénylő a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottként szerepel. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie (közfoglalkoztatás nem érthető bele)..

*** a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint

**** Az igénylő élettársak vagy házastársak közül mindkét fél szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál (NAV) nincs nyilvántartott köztartozása.

*5 LÉK: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint LÉT: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.06.30-ig hatályos rendelkezései szerint CSOK: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.07.01-től 2016.02.10-ig hatályos, illetve a 2016.02.11-től hatályos Rendelet rendelkezései szerint 

*6  Az FHB Jelzálogbank Nyrt. mindenkor hatályos hirdetménye szerinti

*7 Ugyanazon hitelintézetnél CSOK kérelemmel egyidejűleg benyújtott adó-visszatérítési támogatás esetén a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, legfeljebb 30.000 Ft bírálati díjat kell megfizetni.

*8 Bankfiókban rendelt értékbecslés esetén.

*9 Ezen díjtételek nem a Bankot illetik, hanem az igazolás kiállítójának fizetendő, a b), illetve d) pont szerinti mértéke a tájékoztató készítésének időpontjában hatályos jogszabályok szerint kerültek feltüntetésre.

*10 Ügyvédi irodától függően, esetlegesen az itt feltüntetettnél magasabb mérték